Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: BF/35
Referat Budżetu i Finansów


Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXVII/335/2017 r. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, lokalnego i leśnego wzoru deklaracji. 

Wymagane dokumenty:

1) aktualny wypis z rejestrów gruntów,

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośrednie:

obszar: Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz Mała, Komorów-Wieś, Reguły, Opacz-Kolonia
pok. 112, tel. +22 350 91 45

obszar: Komorów Osiedle, Granica

pok. 113, tel. +22 350 91 48

obszar: Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

pok. 113, tel. +22 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

pon.9.00-17.00, wt-pt. 8.00-16.00

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatki są płatne w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Formularze:

Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 15:53
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 14:35
Wyświetleń: 2024
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż