Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: GK/62
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Nazwa usługi: wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej – odbieranie odpadów komunalnych .

Podstawa prawna:

Art. 9c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

Oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:
50 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto:

Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek 9:30-12:00 i 13:00-16:00 
wtorek - piątek 8:30-12:00 i 13:00-15:00 
w ostatnim dniu miesiąca 8:30 - 12:00

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 106

Nr telefonu: (22) 350 91 32

Godziny pracy:

pn. 9:00 – 17:00;

wt. – pt. 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy: dokonanie wpisu 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 02.03.2012 10:27
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2017 13:16
Wyświetleń: 77
Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski