Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: PZ/68
Referat Planowania Przestrzennego


Nazwa usługi:

przyjmowanie uwag do projektu studium lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Podstawa prawna:

  • art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony druk z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki, działek lub obszaru objętego wnioskiem

Opłaty:

brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

uzależniony od dalszego przebiegu procedury planistycznej

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 800-1600

Sposób załatwienia sprawy:

przedstawienie przez Wójta do uchwalenia Radzie Gminy projektu studium lub zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Tryb odwoławczy:

możliwość odmiennego rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag przez Radę Gminy podczas uchwalania studium lub zmiany studium

Dodatkowe informacje:

  • uwagi składane w terminie ustalonym w ogłoszeniu Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (nie krótszym niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium),
  • jedna uwaga może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  druk nr 9

Załączniki

Data publikacji: 20.12.2012 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 10:45
Wyświetleń: 54
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki