Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: SO/15
Referat Spraw Obywatelskich


Nazwa usługi:   WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Podstawa prawna:

Art. 18 ust.10 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286).

Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Uchwała Nr IV/61/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony czytelnie wniosek z załącznikami (kserokopie - oryginały do wglądu)

1.zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

3.pisemną zgodę właściciela /zarządcy/ budynku na sprzedaż alkoholu

4.decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

5.mapę zasadniczą 1:1000 lub mapę geodezyjną w skali 1:2000 w sytuacjach wątpliwych wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Opłaty: Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów 

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 3

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00

Sposób załatwienia sprawy:

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Gminną Komisje do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kończy się wydaniem zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Załączniki

Data publikacji: 28.07.2006 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2016 10:57
Wyświetleń: 217
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki