Urząd Gminy Michałowice
30.08.2018 10:11

ZP.271.2.54.2018

14
Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii
Termin składania ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii” (nr sprawy: ZP.271.2.54.2018, numer ogłoszenia BZP: 592272-N – 2018).

 

W terminie składnia ofert tj. do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 1000 wpłynęły 3 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

OKRES GWARANCJI

(G)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

CENA

(C) 60 %

(max 60 pkt)

 

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

OKRES GWARANCJI (G)

40 % (max 40 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C + G

 

I.

HYDRO KAN BRUK Sp. z o.o.

ul. Witkiewicza 16 lok 23

03-305 Warszawa

418.760,88  zł

24 miesiące

34,80 pkt

40 pkt

74,80 pkt

 

II.

DREW-KOS

Dariusz Różycki

ul. Chojnicka 74

89-500 Tuchola

257.987,81 zł

24 miesiące

56,40 pkt

40 pkt

96,40  pkt

 

III.

 

EKOMELBUD

mgr inż. Radosław Goss

ul. Starbacicha 25

96-100 Skierniewice

243.773,82 zł

24 miesiące

60 pkt

40 pkt

100 pkt

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert na zasadzie art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych (w ramach tzw. procedury odwróconej).

 

Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60 % (60 pkt) oraz okres gwarancji o znaczeniu 40 % (40 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez EKOMELBUD mgr inż. Radosław Goss, ul. Starbacicha 25, 96-100 Skierniewice. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

 

 

                                                                                                             /-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

                                                                                                           WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

 

Data publikacji: 30.08.2018 10:11
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 10:12
Wyświetleń: 14
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki