Urząd Gminy Michałowice
23.02.2016 12:31

Konkurs

17
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Termin składania ofert: 25.02.2016 godzina: 15:00

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). Kandydatury należy zgłosić w terminie do 25 lutego 2016 r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul.  Aleja Powstańców Warszawy 1,  05-816  Michałowice. Wszelkich informacji udziela Referat Kultury i Spraw Społecznych, tel. 22-350 91 41.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.”

Data publikacji: 23.02.2016 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 15:12
Wyświetleń: 17
Autor: Roman Żuchowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski