Urząd Gminy Michałowice
23.12.2014 14:00

Konkurs ofert 1

336
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015
Termin składania ofert: 15.01.2015 godzina: 16:00

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

 

I. Rodzaj, termin i warunki realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na zadanie 

 

1. Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego"

L.P.

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Planowana wysokość środków

Warunki realizacji zadania

1.

Organizacja warsztatów rozwijających zainteresowania mieszkańców gminy w szczególności dzieci i młodzieży

17 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Zajęcia prowadzone we wszystkich placówkach oświatowych i świetlicach na terenie gminy, w możliwie szerokim zakresie, dostępne dla każdego zainteresowanego.  Organizacja aktywności mieszkańców poprzez rozwijanie ich uzdolnień takich jak np. plastyczne czy muzyczne.

2.

Organizacja przedsięwzięć dla osób z utrudnionym dostępem do kultury

17 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Przedsięwzięcia ułatwiające dostęp dla każdego zainteresowanego, atrakcyjna oferta przedsięwzięć.

3.

Organizacja działań nakierowanych na aktywizację dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych rozwijających  zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach  w tym propagujące wolontariat

17 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

94.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

Działania wykraczające poza zakres proponowany w pkt. 1.

 1.  

 Organizacja koncertów w ramach  Komorowskiej Jesieni Muzycznej

15 sierpnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)

Koncerty dla mieszkańców Gminy Michałowice organizowane na terenie Komorowa. Powinny odbyć się co najmniej dwa koncerty w okresie od września do listopada.

 1.  

Organizacja Święta Niepodległości w Komorowie

15 sierpnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

15000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)

 

 

2. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu"

L.P.

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Planowana wysokość środków

Warunki realizacji zadania

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób starszych lub całych rodzin oraz organizacja ogólnorozwojowych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym (udział w zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju)

2 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Organizacja zajęć między innymi z koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, lekkoatletyki, unihokeja, dla szerokiego grona dzieci i młodzieży, najlepiej na terenie całej gminy. W nazwie zadania musi zostać podany rodzaj dyscypliny, której zadanie dotyczy.

2.

Organizacja zajęć lub wyjazdów „Wakacje na sportowo"  –   minimalny okres  realizacji   zadania 14 dni

1 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r.

70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Zajęcia dostępne dla wszystkich zainteresowanych, pozwalające aktywnie spędzić czas poza domem w okresie wakacyjnym, aktywizujące sportowo.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Gmina Michałowice będzie zlecać realizację zadań z wyżej wymienionego zakresu w formie wspierania, tzn. z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.
 2. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Michałowice oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zleconego zadania.
 3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie oferty wraz z załącznikami, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 4. Wymagane załączniki:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
   oferenta(-ów).
 5. Wszystkie rubryki formularza muszą być wypełnione. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji i nazwą zadania.
 6. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 10. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w niższej wysokości niż wnioskowała Referat Kultury i Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstąpienie od jej realizacji.
 11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 12. Oferta powinna zawierać prawidłową, ściśle związaną z zakresem rzeczowym planowanego zadania, kalkulację kosztów całości zadania i wysokości wnioskowanego dofinansowania, załączniki oraz wyróżniającą nazwę zadania.
 13. Oferta powinna zawierać ciekawe propozycje zajęć i imprez dla mieszkańców Gminy Michałowice.
 14. Oferta musi być skierowana w szczególności do mieszkańców Gminy Michałowice i odpowiadać ich potrzebom.
 15. Zadanie ma urozmaicać i uzupełniać ofertę sportowo-kulturalną  proponowaną przez Gminę Michałowice.
 16. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej Gminy Michałowice

 

III. Termin składania ofert:

Oferta musi zostać złożona w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, Reguły,
ul.  Aleja Powstańców Warszawy 1,  05-816  Michałowice, w terminie do 15 stycznia 2015 r. do godziny 16:00.

 

IV. Tryb i kryteria oraz termin wyboru oferty

 1. Kryteria oceny ofert:
  1. możliwości realizacji zadania publicznego,
  2. koszt realizacji zadania,
  3. ilość osób mogących skorzystać z zadania,
  4. włączenie do zadania różnych środowisk,
  5. aktywizacja różnych pokoleń mieszkańców,
  6. nowatorstwo zadania,
  7. ciekawy pomysł na działanie,
  8. standard miejsca, bazy i wyposażenia,
  9. atrakcyjność programu (wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),
  10. kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania,
  11. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy).
 2. Odrzuceniu podlega oferta:
 1. złożona po terminie,
 2. niekompletna,
 3. niezawierająca jednoznacznie zdefiniowanego zakresu działania,
 4. złożona w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie faxem, drogą elektroniczną, drogą pocztową),
 5. złożona na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w rozporządzeniu,
 6. złożona przez podmiot nieuprawniony,
 7. złożona przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 8. niepodpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami aktualnego odpisu z rejestru.

 

3.  Komisja konkursowa po stwierdzeniu spełniania przez oferty wymogów formalnych, dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym.

4.  Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone niniejszym ogłoszeniem, w zależności od zakresu i charakteru zadania wynikającego z oferty oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.

5.  Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Michałowice.

6.  Wybór ofert nastąpi w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz propozycji wysokości dofinansowania.

 

V.   Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 

Wójt Gminy Michałowice w 2014 roku udzielił 33 dotacji na zadania publiczne tego samego rodzaju w łącznej wysokości 220 000,00 zł.

 

VI. Dodatkowe informacje

 

 1. Dodatkowych informacji udziela Roman Żuchowski lub Agnieszka Buczyńska tel. 22 350 91 91 wew. 16.
 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.michalowice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice.
 3. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu organizacje wyłonione w konkursie zobowiązane są dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
 4. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

 

 

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 23.12.2014 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 15:17
Wyświetleń: 336
Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski