Urząd Gminy Michałowice
07.08.2014 14:55

ZP.2711.59.2014

64

Usługa doradcza w trakcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” obejmującą monitoring prawidłowej realizacji projektu w okresie od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania ofert: 13.08.2014 godzina: 12:00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obejmujących monitoring prawidłowej realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR, w szczególności:

  • sprawdzanie i weryfikacja zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności osiąganie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli w miejscach realizacji projektu, w tym w szczególności: 
    • kontrolę i sprawdzenie prawidłowości działania sprzętu w miejscu jego instalacji u 118 Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz w 4 jednostkach podległych minimum jeden raz na kwartał każdy zestaw komputerowy,
    • badania ewaluacyjne wykorzystywania sprzętu oraz zmniejszania wykluczenia cyfrowego w ramach realizacji projektu przez BO poprzez przygotowanie ankiety oraz jej wypełnianie przez Beneficjentów Ostatecznych projektu minimum 1 raz na kwartał,
    • badanie ewaluacyjne wykorzystania sprzętu komputerowego umieszczonego w jednostkach podległych wykorzystywanego w ramach działań koordynacyjnych minimum 1 raz na kwartał. 
  • Przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz badań ewaluacyjnych minimum 1 raz na pół roku.

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2014 r.  godz. 12.00  w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Data publikacji: 08.11.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 64
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski