Urząd Gminy Michałowice
10.10.2014 14:23

ZP.2711.88.2014

27
Budowę chodnika w
ul. Brzozowej w Komorowie
Termin składania ofert: 15.10.2014 godzina: 12:00

Zapytanie ofertowe do

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert na: „Budowę chodnika w
ul. Brzozowej w Komorowie”.

1..         Termin realizacji zamówienia: 31.12.2014 r.

2.         Zakres zamówienia:  

Zgodny z Programem Funkcjonalno Użytkowym, stanowiącym załącznik do zapytania

3.         Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w biurze podawczym na parterze do dnia 15 października 2014 r. godz. 12.00

4.         Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na: „Budowę chodnika w ul. Brzozowej w Komorowie”.

nr sprawy: ZP.2711.88.2014

Nie otwierać przed: 15 października 2014 godz. 12.15

5.         Do oferty należy dołączyć:

1.         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składaniem ofert,

2.         formularz ofertowy wg załączonego wzoru (do pobrania drogą elektroniczną),

3.         uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w zakresie drogowym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów,

4.         wycenę prac z rozbiciem na część projektową i wykonawczą (zob. formularz ofertowy).

6.         Cena oferty

Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.

7.        Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.

8.         Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Pan Piotr Pacyna Główny Specjalista ds. Inwestycji, tel. 22 350 91 77

Uwaga!

Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Zał. nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy

Zał. nr 2 do ogłoszenia - PFU

Załączniki

Data publikacji: 08.11.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski