Urząd Gminy Michałowice
08.05.2014 15:43

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.20.2014

55
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w bok od ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, bok od ul. Torfowej w Regułach i w ul. Jagodowej w Granicy, gmina Michałowice

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.20.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w bok od ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, bok od ul. Torfowej w Regułach i w ul. Jagodowej w Granicy, gmina Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 08.04.2014 r., do godz. 1000 wpłynęło 5 ofert. Oferta firmy Akawai Marcin Traczyk wpłynęła po wyznaczonym terminie, czyli o godz. 10.20 dnia 08.04.2014 i w związku z tym nie była rozpatrywana i oceniania.

 

Nr oferty

Oferent

Cena oferty brutto

I.

Radosław Tusiński LAMBDA

ul. Żółkiewskiego 8

05-800 Pruszków

34.932,00 zł

II.

Jan Wojcieski Biuro Usług Projektowych „KANPRO”

ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11,

03-752 Warszawa

41.820,00 zł

III.

Tomasz Otto Zakład Ochrony Środowiska POL-OTTO

ul. Kaczanowskiego 37

05-802 Pruszków

51.660,00 zł

IV.

Zbigniew Świaniewicz  Usługi Instalacyjno – Budowlane

ul. Jana Długosza 8

16-001 Kleosin

25.707,00 zł

( oferta wycofana)

V.

 

Danuta Żmudzińska ALPIO-Projekt

ul. Kolejowa 8 b

05-805 Kanie

36.285,00 zł

 

Zamawiający dokonał badania złożonych w postępowaniu ofert i wystąpił o złożenie wyjaśnień do oferenta, który przedstawił najniższą cenę. W odpowiedzi Oferent wycofał swoją ofertę, jako błędnie skalkulowaną. 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Radosława Tusińskiego prowadzającego działalność gospodarczą pod nazwą LAMBDA ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków; cena oferty brutto 34.932,00 zł

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 08.05.2014 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 55
Autor: Karolina Mąkal