Urząd Gminy Michałowice
21.05.2014 13:47

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.26.2014

27
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice

Reguły, 21 maja 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT
 

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nr sprawy: ZP.2711.26.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 24.04.2014 r., do godz. 1200 wpłynęły 4 oferty.
 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

brutto

UWAGI

 

I.

SITA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5,

02-981 Warszawa

 

16.264,15 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

KOZAK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Łęgi 2,

01-329 Warszawa

 

49.884,12 zł

 

 

Bez uwag

 

III.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „Gea-Nova” Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 38,

05-082 Stare Babice

 

14.374,80 zł

 

Bez uwag

 

IV.

AWAS-Serwis Sp. z o.o.

ul. Egejska 1/34,

02-764 Warszawa

 

24.125,36 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III, złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „Gea-Nova” Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice. Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 14.374,80 zł.

 

Z poważaniem

(-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 21.05.2014 13:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka