Urząd Gminy Michałowice
23.11.2015 13:28

ZP.271.1.120.2015

14
Rozszerzenie licencji grupowej pakietu biurowego Microsoft Office Standard
Termin składania ofert upłynął: 18.11.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Rozszerzenie licencji grupowej pakietu biurowego Microsoft Office Standard” (nr sprawy: ZP.271.1.120.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 18.11.2015 r., do godz. 1100 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Alltech Sp. j.

Zdzisław Pająk, Artur Pająk

 ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

24.597,54 zł

100 pkt

 

II.

Virex Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 75

04-175 Warszawa

26.944,38 zł

Oferta odrzucona

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr II, złożoną przez VIREX Polska Sp. z o.o. - oferta nie  odpowiada treści zapytania ofertowego (jest niekompletna – stwierdzono brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Alltech Sp. j., Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, cena oferty brutto: 24.597,54 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 23.11.2015 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2015 13:28
Wyświetleń: 14
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki