Urząd Gminy Michałowice
30.11.2015 16:07

ZP.271.1.121.2015

19
Zakup materiałów promocyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"
Termin składania ofert upłynął: 20.11.2015 godzina: 12:00

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

nr sprawy: ZP.271.1.121.2015

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.: „Zakup materiałów promocyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 20.11.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

NR

OFERTY

 

WYKONAWCA

CENA OFERTY  BRUTTO

Liczba punktów w kryterium cena -100%

I.

 

Studio Siedem

Żółtowski Grzegorz

ul. Myślenicka 186

30-698 Kraków

9 732,64 zł

83.93 pkt

II.

 

Kulik Sp. jawna

ul. Wrocławska 9

55-100 Trzebnica

8 169,14 zł

100 pkt.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Kulik Sp. jawna, ul. Konwaliowa 7, 55-100 Trzebnica, cena brutto: 8 169,14 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

                                                                                                              WÓJTGMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 30.11.2015 16:07
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2015 16:07
Wyświetleń: 19
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki