Urząd Gminy Michałowice
25.03.2015 15:28

ZP.271.1.13.2015

75
Wymiana piasku w piaskownicach i strefach upadku na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert: 13.03.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wymiana piasku w piaskownicach i strefach upadku na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice”.

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 13.03.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 6 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

HIP BUD Sp. z o.o.

ul. Axentowicza 1 lok 29

04-644 Warszawa

 

11.500,00 zł

 

oferta odrzucona

 

 

II.

TRANSMIX Tomasz Pietruszka

ul. Komorowska 15

05-806 Nowa Wieś

 

19.446,30 zł

 

oferta odrzucona

 

III.

ADMAR Marcin Rządziński

ul. Błońska 12

05-800 Pruszków

 

11.500,00 zł

 

100 pkt

 

IV.

JUKOMEX Krzysztof Juczewski

ul. Stawowa 4

05-090 Raszyn

 

12.420,00 zł

 

92.59 pkt

 

V.

ARKAZEN Zenon Ciarka

ul. Czysta 9

05-816 Michałowice

 

29.160,00 zł

 

39.44 pkt

 

VI.

Zakład Usług Wielobranżowych

Katarzyna Bartczak

ul. Grodziska 21

05-830 Stara Wieś

 

22.039,14 zł

 

oferta odrzucona

 

Powody odrzucenia ofert nr I, II, VI.

 

W związku z określonym w treści ogłoszenia o zamówieniu kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – cena ofertowa brutto oraz zapisem pkt IX.3 iż „Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT” Zamawiający odrzuca ww. oferty jako zawierające błąd w obliczeniu ceny, polegający na błędnym ustaleniu stawki podatku oraz obliczenie w oparciu o tę stawkę podatku VAT ceny brutto. Z uwagi na powyższe jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 25.03.2015 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2015 15:28
Wyświetleń: 75
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki