Urząd Gminy Michałowice
31.12.2015 13:02

ZP.271.1.137.2015

61
Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 29.12.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.137.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 29.12.2015 r., do godz. 1100 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(w formie miesięcznego ryczałtu)

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

GRODECKI WALDEMAR

Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych

Książenice, ul. Szafranowa 28

05-825 Grodzisk Maz.

2.999,97 zł

Oferta odrzucona

 

II.

Jacek Wojcieszak

Pensjonat Pies i Kot, Hotel Pies i Kot

ul. Potockiego 137

96-313 Budy-Grzybek

2.706,00 zł

100 pkt

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr I Wykonawcy: GRODECKI WALDEMAR, Interwencyjne Odławianie Zwierząt Dzikich i Udomowionych, Książenice ul. Szafranowa 28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – oferta podlega odrzuceniu, jest niekompletna i nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Wykonawcę: Jacek Wojcieszak, Pensjonat Pies i Kot, Hotel Pies i Kot, ul. Potockiego 137, 96-313 Budy-Grzybek.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 31.12.2015 13:02
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2015 13:02
Wyświetleń: 61
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki