Urząd Gminy Michałowice
23.03.2015 09:09

ZP.271.1.14.2015

48
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice
Termin składania ofert: 16.03.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

nr sprawy: ZP.271.1.14.2015

 

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Pełnienie czynności związanych z funkcją Opiekuna Sali komputerowej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice, w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.03.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

NR

OFERTY

 

WYKONAWCA

CENA OFERTY  BRUTTO

Cena za 1 m-sc usługi

I.

 

Mariusz Wiecha

Opacz Kolonia , 

05-816 Michałowice

800,00 zł

II.

 

IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

ul. Młynarska 17

01-205 Warszawa

7538,66 zł

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Pana Mariusza Wiecha z Opaczy Kolonii, cena brutto 7360,00 zł

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.  

 

 (-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 23.03.2015 09:09
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2015 09:09
Wyświetleń: 48
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki