Urząd Gminy Michałowice
01.04.2015 16:00

ZP.271.1.17.2015

36
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metodami biologicznymi na drzewach kasztanowcach rosnących w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 30.03.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metodami biologicznymi na drzewach kasztanowcach rosnących  w gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.17.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 30.03.2015 r., do godz. 1000 wpłynęła 1 oferta.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Zwalczania Szkodników

„SCORPION”

Włodzimierz Pszczoliński

ul. Rajska 3/46

87-800 Włocławek

 

9.249,12 zł

 

100 pkt

 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 01.04.2015 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2015 16:00
Wyświetleń: 36
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki