Urząd Gminy Michałowice
01.03.2016 13:56

ZP.271.1.24.2016

21
Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych zamontowanych na placach zabaw w gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 23.02.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych zamontowanych na placach zabaw w gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.24.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 23.02.2016 r., do godz. 1100 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

ul. Powstańców Listopadowych 29C/9

35-306 Rzeszów

5.140,17 zł

100 pkt

 

II.

Centrum Kontroli Placów Zabaw
Sp. z o.o.

ul. Plac Zgody 6A

05-820 Piastów

7.134,00 zł

72,05 pkt

 

III.

SATERNUS SERVICE
SP. Z O.O. SP. K.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

6.888,00 zł

74,62 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: Wykonawcę Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29C/9, 35-306 Rzeszów. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 01.03.2016 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2016 13:56
Wyświetleń: 21
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki