Urząd Gminy Michałowice
14.03.2016 11:59

ZP.271.1.25.2016

28
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metodami biologicznymi na drzewach kasztanowcach rosnących w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 24.02.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metodami biologicznymi na drzewach kasztanowcach rosnących w gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.25.2016).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 24.02.2016 r., do godz. 1100 wpłynęły
2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Centrum Chirurgii i Pielęgnacji Drzew Chachulscy Sp. j.

ul. Smyczkowa 16

02-678 Warszawa

33.456,00 zł

Oferta odrzucona

 

II.

Zakład Zwalczania Szkodników

„SCORPION”

Włodzimierz Pszczoliński

ul. Rajska 3/46

87-800 Włocławek

16.848,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Wykonawcę Zakład Zwalczania Szkodników „SCORPION” Włodzimierz Pszczoliński, ul. Rajska 3/46, 87-800 Włocławek.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę Centrum Chirurgii i Pielęgnacji Drzew Chachulscy Sp. j., ul. Smyczkowa 16, 02-678 Warszawa -  na podstawie pkt IX. ppkt. 10 zapytania ofertowego - Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny w zw. z  pkt. VIII ppkt. 3 Zapytania ofertowego – Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 14.03.2016 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2016 11:59
Wyświetleń: 28
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki