Urząd Gminy Michałowice
20.04.2015 11:57

ZP.271.1.26.2015

52
Czyszczenie kratek i kanalizacji deszczowej
Termin składania ofert upłynął: 16.04.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Czyszczenie kratek i kanalizacji deszczowej”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.04.2015 r., do godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

Termin

Wykonania

 

I.

EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sowia 6b

32-500 Chrzanów

93.636,00 zł

84.15 pkt

20.12.2015 r.

 

II.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KOZAK

ul. Łęgi 2,

01-329 Warszawa

93.906,00 zł

83.91 pkt

20.12.2015 r.

 

III.

Leon Szeląg Usługi Asenizacyjne

ul. Słowikowskiego 62A,

05-090 Raszyn

78.797,88 zł

100 pkt

20.12.2015 r.

 

IV.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej  „GEA-NOVA” Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 38,

05-082 Stare Babice

92.237,40 zł

85.43 pkt

20.12.2015 r.

 

V.

Spectare Sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 25/114

01-494 Warszawa

99.684,00 zł

79.08 pkt

20.12.2015 r.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Leona Szeląga prowadzącego działalność gospodarczą pod  nazwą Usługi Asenizacyjne, ul. Słowikowskiego 62A, 05-090 Raszyn - cena brutto 78.797,88 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 20.04.2015 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2015 11:57
Wyświetleń: 52
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki