Urząd Gminy Michałowice
11.03.2016 09:34

ZP.271.1.30.2016

53
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 07.03.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.30.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 07.03.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

HSH PROJEKTY S.C.

ul. Zagórna 5

00-441 Warszawa

147.600,00 zł

Po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

79.17 pkt

 

II.

PRB Mirosław Tymiński

ul. Smocza 1/15

01-012 Warszawa

116.850,00 zł

100 pkt

 

III.

Autorskie Studio Architektury Krajobrazu

Wojciech Trzópek

ul. Al. Armii Ludowej 12/18

00-638 Warszawa

123.000,00 zł

95 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez: PRB Mirosław Tymiński, ul. Smocza 1/15, 01-012 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 11.03.2016 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2016 09:34
Wyświetleń: 53
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki