Urząd Gminy Michałowice
26.05.2015 15:49

ZP.2711.41.2015

40
Zaprojektowanie i wykonanie przewodnika turystycznego Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 20.05.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przewodnika turystycznego Gminie Michałowice” jako elementu projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 20.05.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 10 ofert.

 

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert.

Uzasadnienie :

W trakcie badania i oceny ofert okazało się że jest niemożliwa ich obiektywna i porównywalna ocena oraz wybór oferty najkorzystniejszej z powodu niewystarczająco precyzyjnie opisanego przedmiotu zp, co mogło spowodować wątpliwości wykonawców odnośnie prawidłowej wyceny i utrudnić konkurencyjność konkursu. Niniejszym, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania mająca wpływ na jego wynik.

W związku z powyższym nie można wybrać oferty najkorzystniejszej i należy unieważnić postępowanie.

 

 

 

 (-) Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 26.05.2015 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 15:49
Wyświetleń: 40
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta