Urząd Gminy Michałowice
09.07.2014 11:09

ZP.2711.50.2014

61
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-220/13-00 z dnia 8.11.2013 r.).
Termin składania ofert upłynął: 04.07.2014 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.50.2014

 

            Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-220/13-00 z dnia 8.11.2013 r.).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 04.07.2014 r., do godz. 1200 wpłynęły 4 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

UWAGI

 

 

I.

UNIQA TU S.A.

ul. Śląska 22/16,

42-200 Częstochowa

 

4.634,00 zł

 

Oferta odrzucona  ze względów formalnych (niewłaściwy formularz cenowy).

 

II.

BENEFIA TU S.A. UIG

Al. Jerozolimskie 162A,

02-342 Warszawa

 

4.579,00 zł

 

Oferta odrzucona  ze względów formalnych (niewłaściwy formularz cenowy)

 

III.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

ul. Płocka 5A,

01-231 Warszawa

Wariant I 14.229,00 zł

 

Wariant II 8.343,00 zł

 

 

Bez uwag

 

IV.

UNIQA TU S.A.

ul. Śląska 22/16,

42-200 Częstochowa

Wariant I 4.634,00 zł

 

Wariant II 3.939,00 zł

 

Bez uwag

 

 

Na ogłoszenie odpowiedziały 3 towarzystwa ubezpieczeniowe: Benefia TU SA,  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz UNIQA TU SA, z tym że oferta Benefii TU SA oraz pierwsza oferta UNIQA TU SA zostały odrzucone ze względów formalnych (niewłaściwe formularze cenowe). UNIQA TU SA w terminie przesłała skorygowaną ofertę, stąd ostatecznie analizie  podlegały oferty dwóch zakładów ubezpieczeń – TUW „TUW” i UNIQI TU S.A.

 

 

 

Wariant I –  franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny - wykupione

Wariant II – wprowadzona franszyza redukcyjna lub udział własny w wysokości 300,00 zł

 

Franszyza redukcyjna – o taką kwotę lub procent jest pomniejszana każdorazowo wielkość wypłacanego odszkodowania

Franszyza integralna – minimalna wartość szkody, za jaką zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie. Każda szkoda o mniejszej  wartości nie będzie podstawą do wypłaty odszkodowania

Udział własny – w takim procencie ubezpieczony partycypuje w każdej szkodzie, czyli o tyle pomniejszane jest wypłacane  odszkodowanie

 

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena Zamawiający dokonał wyboru oferty w pełnym zakresie ubezpieczenia  (wariant I) - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Uniqa TU SA za cenę 4 634,00 zł z wykupioną franszyzą oraz udziałem własnym.

 

Oferta Uniqa TU SA jest bardzo korzystna przede wszystkim pod względem ceny, jak również zaproponowanych rozwiązań. Daje możliwość wyboru między tańszą opcją z wprowadzoną franszyzą lub udziałem własnym a droższą opcją - bez żadnych potrąceń przy wypłacie odszkodowania (brak franszyz i udziału własnego). Wprowadzenie ograniczeń w postaci franszyzy lub udziału własnego ma sprawić, aby Beneficjenci projektu w należyty sposób dbali i chronili powierzone im mienie, jednak przenosi częściowo ciężar wartości szkody na Zamawiającego (wysokość franszyzy lub udziału własnego).

 

 

Data publikacji: 09.07.2014 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 61
Autor: Renata Szostek