Urząd Gminy Michałowice
25.06.2015 15:37

ZP.271.1.53.2015

26
Dziecięcy kącik – zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 17.06.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.

„Dziecięcy kącik – zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 17.06.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Termin wykonania

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

MMCONCEPT.PL

Marcin Marszałek

ul. Wejnerta 36/1

02-619 Warszawa

 

13.653,00 zł

zgodnie z

zapytaniem

ofertowym

100 pkt

 

II.

BUSTER Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 23 a

05-8140 Brwinów

 

23.370,00 zł

zgodnie z

zapytaniem

ofertowym

oferta

odrzucona

 

III.

MEGA-TRANS S.C.

Marcin Szewczyk

Krzysztof Gregorek

ul. Jesionowa 15

05-816 Michałowice

 

18.819,00 zł

zgodnie z

zapytaniem

ofertowym

oferta

odrzucona

 

Zamawiający odrzucił oferty nr II i III jako nieodpowiadające treści zapytania ofertowego (ww. oferty były niekompletne). Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez firmę MMCONCEPT.PL Marcin Marszałek, adres: ul. Wejnerta 36/1, 02-619 Warszawa, cena:13.653,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę spełniającą warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z kryterium wyboru i prawidłową pod względem merytorycznym. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 25.06.2015 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2015 15:37
Wyświetleń: 26
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki