Urząd Gminy Michałowice
21.07.2015 14:03

ZP.271.1.57.2015

24
Mycie okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych, portalu, słupów oraz oczyszczenie podcieni budynku Urzędu Gminy w Regułach
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Termin składania ofert upłynął: 23.06.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Mycie okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych, portalu, słupów oraz oczyszczenie podcieni budynku Urzędu Gminy w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1” (nr sprawy: ZP.271.1.57.2015).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 23.06.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

ALPIN-JAR Jarosław Popławski

Zieleniec 81 a

07-140 Sadowne

 

9.840,00 zł

 

100 pkt

 

II.

B.S. Alp-Serwis Jerzy Brudzyński

ul. W Broniewskiego 46

09-100 Płońsk

 

10.848,60 zł

 

90.70 pkt

 

III.

ALFA CLEAN Katarzyna Szatkowska

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 77

05-091 Ząbki

 

10.455,00 zł

 

Oferta odrzucona

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr III jako nieodpowiadającą treści zapytania ofertowego. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Pana Jarosława Popławskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ALPIN-JAR Jarosław Popławski.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 21.07.2015 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2015 14:03
Wyświetleń: 24
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki