Urząd Gminy Michałowice
16.05.2016 12:20

ZP.271.1.59.2016

41
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody
Termin składania ofert upłynął: 11.05.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody” (nr sprawy: ZP.271.1.59.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 11.05.2016 r., do godz. 1200 wpłynęła
1 oferta.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

BODO

Bogdan Gancarz

ul. Krzywe 76

22-351 Łopiennik Górny

141.780,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: BODO Bogdan Gancarz, ul. Krzywe 76, 22-351 Łopiennik Górny. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 16.05.2016 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2016 12:20
Wyświetleń: 41
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż