Urząd Gminy Michałowice
03.07.2015 13:07

ZP.271.1.60.2015

21
Wykonanie „Przewodnika po walorach turystycznych gminy” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 26.06.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.

Wykonanie „Przewodnika po walorach turystycznych gminy” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 26.06.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Termin wykonania

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

ALSPRINT Sp. z o.o.

ul. Niecała 10/2

05-800 Pruszków

20.400,01 zł

 

zgodnie z

zapytaniem

ofertowym

100 pkt

 

II.

IDENTIFIKA Anna Sołtysiak

ul. Kościuszki 44/7

05-800 Pruszków

22.100,00 zł

 

zgodnie z

zapytaniem

ofertowym

92.31  pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez ALSPRINT Sp. z o.o., adres: ul. Niecała 10/2, 02-619 Warszawa, cena: 20.400,01 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę spełniającą warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z kryterium wyboru i prawidłową pod względem merytorycznym. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 03.07.2015 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2015 13:07
Wyświetleń: 21
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki