Urząd Gminy Michałowice
18.05.2016 11:59

ZP.271.1.62.2016

17
Wykonanie renowacji studni głębinowej nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny w miejscowości Granica, ul. Filmowa dz. Nr ew. 58/4”
Termin składania ofert upłynął: 16.05.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie renowacji studni głębinowej nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny w miejscowości Granica, ul. Filmowa dz. Nr ew. 58/4” (nr sprawy: ZP.271.1.62.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.05.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły
2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

TOP-WATER

Sławomir Topolewski

ul. Jana Olbrachta 17/34

01-108 Warszawa

96.604,20 zł

80,16 pkt

 

II.

Zakład Wiertniczy

Marek Rybicki

ul. Wysockiego 9

96-300 Żyrardów

77.440,80 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez: Zakład Wiertniczy Marek Rybicki, ul. Wysockiego 9, 96-300 Żyrardów. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

 

 

Data publikacji: 18.05.2016 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2016 12:45
Wyświetleń: 17
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż