Urząd Gminy Michałowice
03.07.2015 13:13

ZP.271.1.64.2015

21
Wykonanie „Infrastruktury dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 30.06.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.

Wykonanie „Infrastruktury dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 30.06.2015 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Termin wykonania

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

BODYS Sp. z o.o.

ul. Patriotów 174

04-832 Warszawa

19.126,50 zł

zgodnie z

zapytaniem

ofertowym

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez BODYS Sp. z o.o., adres: ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa, cena: 19.126,50 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę spełniającą warunki udziału w postepowaniu, zgodnie z kryterium wyboru i prawidłową pod względem merytorycznym. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 03.07.2015 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2015 13:14
Wyświetleń: 21
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki