Urząd Gminy Michałowice
10.08.2015 15:33

ZP.271.1.79.2015

14
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kabli oraz istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w ul. Rumuńskiej w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 05.08.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kabli oraz istniejącej sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w ul. Rumuńskiej w Michałowicach” (nr sprawy: ZP.271.1.79.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 05.08.2015 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

Zbigniew Bąkiewicz

ul. Daniłowskiego 1 a

05-820 Piastów

 

30.258,00 zł

 

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Pana Zbigniewa Bąkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Zbigniew Bąkiewicz.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr Zofia Idzikiewicz

Sekretarz Gminy Michałowice

Data publikacji: 10.08.2015 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2015 15:33
Wyświetleń: 14
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki