Urząd Gminy Michałowice
08.09.2015 08:41

ZP.271.1.84.2015

35
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 03.09.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.84.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 03.09.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Biuro Usług Projektowych Krzysztof Jenda

ul. Piaskowa 2 a

05-806 Granica

 

26 937,00 zł

 

100 pkt

 

II.

Lambda Radosław Tusiński

ul. Żółkiewskiego 8

05-800 Pruszków

27 921,00 zł

96,47 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Biuro Usług Projektowych Krzysztof Jenda, ul Piaskowa 2 a, 05-806 Granica, cena oferty brutto: 26 937,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 08.09.2015 08:42
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2015 08:42
Wyświetleń: 35
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki