Urząd Gminy Michałowice
27.10.2014 16:06

ZP.2711.89.2014

31
Remont dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Termin składania ofert upłynął: 16.10.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.89.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Remont dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.10.2014 r., do godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

I.

BIANCO Grzegorz Łamasz

ul. Przejazdowa 25/5,

05-800 Pruszków

 

56.211,00 zł.

 

 

II.

MULTIDEKOR

Professional Sp. z o.o.

ul. Noakowskiego 4,

05-820 Piastów

 

62.730,00 zł.

 

 

 

III.

Zakład Konserwacyjno Remontowy Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych „CIEŚLIKOWSKI”

ul. Sękocińska 20B,

05-830 Nadarzyn, Wolica

 

61.497,54 zł.

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez firmę BIANCO Grzegorz Łamasz ul. Przejazdowa 25/5, 05-800 Pruszków, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 56.211,00 zł.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 27.10.2014 16:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Karolina Mąkal