Urząd Gminy Michałowice
29.09.2015 15:44

ZP.271.1.93.2015

34
Remont budynków komunalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 14.09.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Remont budynków komunalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.93.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 14.09.2015 r., do godz. 1000 wpłynęła 1 oferta.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

STANBUD

Kowalewski Stanisław

ul. Daniela 4

05-825 Adamowizna

 

127.490,20 zł

 

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Pana Stanisława Kowalewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: STANBUD Stanisław Kowalewski.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 29.09.2015 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2015 15:44
Wyświetleń: 34
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki