Urząd Gminy Michałowice
658

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta (do uzupełnienia dane adresowe

urzędu) – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców

danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej

przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;

2. Konsul RP (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) – w zakresie

rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu

przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju

oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;

3. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.

Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego

Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci

głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w

Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – zapewnia

funkcjonowanie w kraju wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do

Centralnego Rejestru Wyborców;

5. Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580)

przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami

kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego

Rejestru Wyborców.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta można się
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres
email kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się
skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.


Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, zaś z
wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można
skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu
konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na
stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie .

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez …….

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach zagranicznych, inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

  •  przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) 
  • Konsula - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
  • przez Ministra Cyfryzacji - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i rozwoju rejestru

Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania. 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są:

  • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców;
  • Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców. 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze Wyborców obejmuje okres życia danej osoby od momentu ukończenia 17 lat do dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa uprawniającego do głosowania w Polsce.

Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

-prawo dostępu do Pani/Pana danych;

-prawo żądania ich sprostowania.

Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL. Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.

W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem żądania. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

 

Data publikacji: 05.09.2023 17:04
Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2023 17:04
Wyświetleń: 658
Autor: Piotr Pawluk
Opublikował: Piotr Pawluk
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Pawluk