Urząd Gminy Michałowice
14.02.2018 13:44

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. informujemy, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego komisja lekarska działa w okresie od 5 marca 2018r. do 30 marca 2018r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie tel.: 22 758 41 76 .

Dla osób zameldowanych na terenie Gminy Michałowice wyznaczone zostały następujące dni stawiennictwa 27, 28 i 29 marca 2018 r.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017r. poz.1980) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn.zm.).

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej( Dz. U. poz. 944).

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Data publikacji: 14.02.2018 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2018 13:44
Wyświetleń: 54
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki