Urząd Gminy Michałowice
27.04.2021 14:23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Michałowice:
- obszaru „Słoneczna” na terenie obrębu ewidencyjnego Reguły
- obrębów ewidencyjnych Michałowice-Osiedle i Michałowice-Wieś (obszary „Szkolna” i „Wesoła – część 2”);
- obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś i Granica (obszary „Graniczna”, „Pruszkowska – część 2”, „Pruszkowska – część 3” i „Szczęśliwa”);
- obszaru „Wacława” na terenie obrębu ewidencyjnego Sokołów;
- obszaru „Platanowa” na terenie obrębu ewidencyjnego Reguły

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwał:

Granice planów oznaczone i opisane zostały na mapach ewidencyjnych stanowiących załączniki graficzne do uchwał. Załączniki graficzne dostępne są w rejestrze uchwał Rady Gminy Michałowice na stronie internetowej:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyMichalowice/tabBrowser/bags/158/3314/Uchwały-Rady.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że Gmina Michałowice przystępuje również do sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji wymienionych powyżej planów, obejmujących w szczególności sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski do projektów planów miejscowych i projektów prognoz oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 21 maja 2021 r. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na adres 05-816 Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 209, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych we wnioskach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane tylko w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Data publikacji: 27.04.2021 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2021 14:24
Wyświetleń: 143
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki