Urząd Gminy Michałowice
09.09.2019 15:21

Ogłoszenie GK.7011.108.2019

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 Stosownie do art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Gmina Michałowice informuje, że przygotowywane jest  n.w. zadanie inwestycyjne pn:

Budowa ronda na skrzyżowaniu  ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego

w Michałowicach Wsi

W związku z powyższym, Wójt Gminy Michałowice informuję, że:

1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Michałowice.

 

3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o jego udostępnienie, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

4. Stosownie do art. 39 ust. 7g ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7j ww. ustawy.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice, https://bip.michalowice.pl, oraz przesłana do wiadomości do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl

 

Data publikacji: 09.09.2019 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2019 15:25
Wyświetleń: 10
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki