Urząd Gminy Michałowice
30.08.2019 09:03

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

     Sprostowanie do publikacji ogłoszenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwały nr VI/82/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły.

      związku z zaistniałą pomyłką w druku w gazecie WPR24.pl ponownie zamieszczamy obwieszczenie z przedłużonym terminem składania wniosków do projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

     Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwały nr VI/82/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły. Granice obszaru planu obejmują obszar wymienionych powyżej działek ewidencyjnych w obrębie geodezyjnym Reguły w ich granicach ewidencyjnych. Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zmierzające do lokalizacji kampusu edukacyjnego w Regułach w pobliżu budynku Urzędu Gminy.

     Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam, że Gmina Michałowice przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Wnioski do projektu planu miejscowego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 24 września 2019 r. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na adres 05-816 Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 209 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice

mgr Małgorzata Pachecka

(-)

Data publikacji: 30.08.2019 09:06
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 09:06
Wyświetleń: 110
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki