Urząd Gminy Michałowice
16.06.2017 15:44

POSTANOWIENIE GK.6220.06.2017

Na podstawie art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 16 ustawy z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

 

POSTANAWIAM

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3114W – ulica Regulska na odcinku od ulicy Bodycha do torów WKD w Regułach.

 

UZASADNIENIE

 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z wnioskami o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z 06 czerwca 2017 r. sygn. WOOŚ-I.4240.528.2017.SK odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie opinią z 11 maja 2017 r. sygn. NZ.451.17.2017.JZ.2913.154 stwierdził odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Projektowana inwestycja nie obejmuje zasięgiem oddziaływania obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

 

Analizując dokumentację zgromadzoną w sprawie stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3114W – ulica Regulska na odcinku od ulicy Bodycha do torów WKD w Regułach.

 

Na podstawie załączonej dokumentacji oraz treści opinii, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono że planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się następującymi uwarunkowaniami:

 

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3114W – ulicy Regulskiej w Regułach na odcinku od ulicy Bodycha do torów kolejki WKD w Regułach, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr. ewid. 101/1, 101/3, 101/4, 160/1, 563/4, 563/5, 286 w obrębie Reguły, gmina Michałowice, a w swoim zakresie obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
 • przebudowę chodnika usytuowanego po prawej stronie jezdni (zachodniej),
 • budowę drogi dla pieszych i rowerów po lewej stronie jezdni (wschodniej),
 • przebudowę wlotów skrzyżowań z drogami niższych kategorii,
 • remont oraz przebudowa istniejących zjazdów,
 • przebudowę istniejących przepustów pod nawierzchnią jezdni,
 • remont (wymiana na rury PVC) kanału deszczowego KD350 na odcinku od DW719 do torów WKD,
 • budowę przyłączy wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej.

 

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 719 – Aleje Jerozolimskie oraz skrzyżowanie z torami Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie wchodzi w zakres opracowania i nie będą w jego ramach przebudowywane.

 

Przedsięwzięcie w całości zrealizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego oraz na działkach obszaru kolejowego otwartego. Zmianie ulegną parametry charakterystyczne drogi tj.:

 • szerokość jezdni zostanie ujednolicona do 6,0 m (obecnie od ok. 5,7 do ok. 7,2 m) poprzez wyrównanie krawędzi i wykonanie krawędzi jezdni równoległych do zaprojektowanej osi jezdni,
 • liczba i szerokość pasów ruchu zostanie ustalona 2 x 3,0 m (obecnie 2 pasy ruchu),
 • przebudowany zostanie chodnik po prawej stronie jezdni w celu dostosowania do nowej geometrii poziomej oraz pionowej jezdni, zasadnicza szerokość chodnika to 2,0 m,
 • zostanie wybudowana droga dla pieszych i rowerów po lewej stronie jezdni, szerokość drogi dla pieszych i rowerów to 3,0 m, nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej.
 • zostanie zmieniona geometria skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz geometria zjazdów,
 • przecięcia krawędzi nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych do dróg wewnętrznych zostaną wyokrąglone łukami o minimalnym promieniu równym 3,0 m lub skosami 1:1,
 • przecięcia krawędzi nawierzchni drogi i zjazdów publicznych do posesji na których prowadzona jest działalność gospodarcza zostaną wyokrąglone łukami o promieniach min. 5,0 m,
 • na zjazdach zostaną wykonane gruntowe pobocza o szerokości 75 cm,
 • odwodnienie drogi będzie realizowane do istniejącej kanalizacji deszczowej, przez istniejące i nowoprojektowane przyłącza z wpustami deszczowymi.

Roboty budowlane będą wykonywane w następujący sposób i kolejności:

 • rozbiórka ręczna i mechaniczna istniejących nawierzchni wraz z podbudowami,
 • wykopy wąskoprzestrzenne i wykonanie remontu istniejącego kanału deszczowego na odcinku DW719 – WKD oraz przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie koryta i przygotowanie podłoża pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz drogi dla pieszych i rowerów,
 • oczyszczenie i zagęszczenie podłoża,
 • mechaniczne ułożenie nowych warstw podbudowy wraz z zagęszczeniem walcami
  i zagęszczarkami,
 • ręczne roboty brukarskie przy budowie wszystkich elementów drogowych: krawężników, obrzeży, ścieków itp.
 • mechaniczne wykonanie nowych warstw asfaltowych nawierzchni jezdni oraz drogi dla pieszych i rowerów z użyciem rozściełaczy i walców,
 • ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej.

 

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji inwestycji związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej emisji pyłów i gazów oraz hałasu. Jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i będą ograniczone przez odpowiednią organizację pracy na placu budowy m.in. przez ograniczenie użytkowania pojazdów i maszyn w godzinach od 6.00 do 22.00.

 

Odpady, powstałe zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia. Gospodarka wodno-ściekowa, zarówno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji inwestycji, prowadzona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni, co doprowadzi do minimalizacji oddziaływania akustycznego oraz może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzone będą do istniejącej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych, a następnie do rowów melioracyjnych. Planowana przebudowa poprawi stan techniczny obiektu oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze.

 

Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy obszaru „Reguły” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r.
Nr 143, poz. 3161).

 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii. Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych.Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie istotnie wpływać na klimat.

 

2.Usytuowanie przedsięwzięcia.

            Inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na obszary wodno-błotne, siedliska lęgowe, ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne gdyż w rejonie realizacji inwestycji ww. obszary nie występują.

 

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w odległości ok. 14,5 km od obszaru Natura 2000 Las Natoliński PLH140042. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000,
a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie powinno również powodować znacząco negatywnego wpływu na cele ochrony pozostałych obszarów podlegających ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody.

 

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Michałowice wynosi około 504 osób/km2 (wg GUS 2016 r.).

 

Ze względu na charakter inwestycji oraz oddalenie od wód powierzchniowych,
w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią bezpośrednie lub pośrednie znaczące negatywne oddziaływania na przyrodnicze elementy środowiska (siedliska i/lub gatunki) od wód zależne, w związku z czym inwestycja nie pogorszy elementów biologicznych jednolitych części wód, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych.
Ze względu na lokalizację i charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jej oddziaływania na jednolite części wód. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód.

 

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

            Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji inwestycji.

 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać, na jakość środowiska.

 

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (sąsiadujące drogi, zabudowa). Jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji planuje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących wpływ planowanego

przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z powyższym uwzględniając otrzymane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  postanowiono jak na wstępie.

 

POUCZENIE

 

            Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

Postanowienie otrzymują:

1.Pan Adam Rączkowski, pełnomocnik

2.Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa – 2 egz.,

3.aa

 

 

Sprawę prowadzi:               Wojciech Grzeniewski

Referat:                                Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tel.:                                       22 350 91 32

Data publikacji: 16.06.2017 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2017 15:56
Wyświetleń: 145
Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż