Urząd Gminy Michałowice
28.03.2019 10:56

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019 (oferty składane do 14 marca 2019 r.)

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z załącznika nr 1 do zarządzenia 41/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w ustalonym terminie do 14 marca 2019 r. wpłynęło 36 kopert z ofertami.

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 14 lutego 2019 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) informuję, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wsparcia zadania:

 1. Z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego”:

Zadanie I.1 Organizacja działań nakierowanych na aktywizację dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach w tym propagujące wolontariat oraz organizacja warsztatów i zajęć rozwijających zainteresowania w tym organizacja koncertów, wykładów, warsztatów i występów w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.

 1. Oferta Nr 3 (zadanie I.1) – Teatralnia K40 – zajęcia teatralne dla seniorów – złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 5.875,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
 2. Oferta Nr 4 (zadanie I.1) – Warsztaty wokalne dla dzieci – złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 4.842,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).
 3. Oferta Nr 5 (zadanie I.1) – Filharmonia Rodzinna K40. Poranki muzyczne z Panem Gwiazdą – złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 8.378,00 . Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 4. Oferta Nr 6 (zadanie I.1) – Recitale 2019 – złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 12.600,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 12.600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych).
 5. Oferta Nr 8 (zadanie I.1) – Organizacja zajęć i imprez kulturalnych: 1. „Wiosenne szaleństwo” rodzinna impreza kulturalna; 4. Reprezentowanie Gminy Michałowice na Wojewódzkich i Ogólnopolskich Przeglądach i Turniejach Tanecznych – złożona przez Klub Sportowy Zdrowie. Wnioskowana kwota 13.010,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 6. Oferta Nr 9 (zadanie I.1) – Piknik rodzinny – złożona przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie. Wnioskowana kwota 12.800,00  . Proponowana kwota dotacji: 9.350,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
 7. Oferta Nr 10 (zadanie I.1) – Festyn Rodzinny w Przedszkolu (Ochronce) Sióstr Służebniczek N.M.P. im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Komorowie 9 czerwca 2019 r. – złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Mari Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Warszawska. Wnioskowana kwota 15.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
 8. Oferta Nr 13 (zadanie I.1) – Senior i kultura – złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wnioskowana kwota 131.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 65.430,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych).
 9. Oferta Nr 20 (zadanie I.1) – Działalność chóralna Towarzystwa śpiewaczego przy Stowarzyszeniu Kulturalny Komorów zwieńczona koncertami – złożona przez Stowarzyszenie Kulturalny Komorów. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
 10. Oferta Nr 21 (zadanie I.1) – Spotykajmy się – złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”. Wnioskowana kwota 26.350,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 11. Oferta Nr 23 (zadanie I.1) – Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych do udziału w wydarzeniach kulturalnych – złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 2.920,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.920,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).
 12. Oferta Nr 26 (zadanie I.1) – „Harcerskie wychowanie jako misja wspierania młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju – złożona przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego. Wnioskowana kwota 9.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 13. Oferta Nr 29 (zadanie I.1) – Z kulturą i historią za pan brat – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. Wnioskowana kwota 8.800,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 14. Oferta Nr 33 (zadanie I.1) – Lokalny Przegląd Artystyczny – ART.INSPIRACJE 2019 – złożona przez Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”. Wnioskowana kwota 9.550,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
 15. Oferta Nr 34 (zadanie I.1) – Przygotowanie i uruchomienie Michałowickiego Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – semestr pilotażowy – złożona przez Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”. Wnioskowana kwota 11.750,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
 16. Oferta Nr 36 (zadanie I.1) – Rodzinny Ogród Rękodzieła – złożona przez Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych).

Zadanie I.2 Organizacja działalności kulturalno-społecznej osób z utrudnionym dostępem do kultury i edukacji (seniorów).

 1. Oferta Nr 14 (zadanie I.2) – Senior ciekawy świata – złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wnioskowana kwota 100.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 94.032,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dwa złote).
 2. Oferta Nr 25 (zadanie I.2) –  Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 5.968,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.968,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).

 

 1. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

Zadanie II.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób starszych lub całych rodzin oraz organizacja ogólnorozwojowych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym (udział w zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju).

 1. Oferta Nr 1 (zadanie II.1) – Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja masowych turniejów dla dzieci, młodzieży i osób starszych Gminy Michałowice – złożona przez UKS „Komorów”. Wnioskowana kwota 34.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 2. Oferta Nr 12 (zadanie II.1) – Trenuję piłkę nożną, kopię i skaczę, uczę się – złożona przez SKF Anprel KP AMT Nowa Wieś. Wnioskowana kwota 70.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 3. Oferta Nr 16 (zadanie II.1) – Sport naszym wspólnym celem – zajęcia z koszykówki dziewcząt i piłki nożnej chłopców – złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 191.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 67.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). 
 4. Oferta Nr 18 (zadanie II.1) – Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice – złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 197.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 5. Oferta Nr 19 (zadanie II.1) – Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej w duchu „Fair Play” – złożona przez UKS „Jaguar” Michałowice. Wnioskowana kwota 86.260,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
 6. Oferta Nr 27 (zadanie II.1) – Aktywnie 2019 – złożona przez Fundację Toto Animo. Wnioskowana kwota 26.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
 7. Oferta Nr 28 (zadanie II.1) – Na sportowo czyli zdrowo – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. Wnioskowana kwota 139.630,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 67.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
 8. Oferta Nr 30 (zadanie II.1) – Rozwój i działalność Klubu Kolarskiego Komobike – złożona przez Klub Kolarski Komobike. Wnioskowana kwota 116.096,60 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 9. Oferta Nr 31 (zadanie II.1) – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób starszych w karate kyokushin  – złożona przez Mazowiecki Klub Karate Kyokushin. Wnioskowana kwota 16.004,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 13.400,00 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych).
 10. Oferta Nr 35 (zadanie II.1) – Poznajmy naszą Gminę – rowerowo i kajakowo – złożona przez Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”. Wnioskowana kwota 13.880,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
 11. Oferta Nr 7 (zadanie II.1. II.2) – 1. XVI Turniej karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice; 2. „Przedszkolak” – na sportowo rosnę zdrowo; 3. „Sportowe wakacje” – letni obóz sportowy Sarbinowo 2019; 4. „Jestem bezpieczna” – aeroboks program dla Pań. – złożona przez Klub Sportowy Zdrowie. Wnioskowana kwota 20.125,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 13.100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych).

Zadanie II.2 Aktywizacja poprzez kulturę fizyczną osób dorosłych i starszych.

 1. Oferta Nr 2 (zadanie II.2) – Otwarte Zajęcia sportowe dla osób dorosłych i starszych jako forma aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego – złożona przez UKS „Komorów”. Wnioskowana kwota 15.840,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
 2. Oferta Nr 11 (zadanie II.2) – Futbol dla wszystkich. Piłka nożna, ta z telewizji i ta z podwórka… – złożona przez SKF Anprel KP AMT Nowa Wieś. Wnioskowana kwota 6.600,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 3. Oferta Nr 15 (zadanie II.2) – Seniorzy-oldboje – złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wnioskowana kwota 14.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 4. Oferta Nr 17 (zadanie II.2) – Ze sportem zawsze za pan brat – złożona przez UKS w Nowej Wsi. Wnioskowana kwota 15.540,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 5. Oferta Nr 22 (zadanie II.2) – Kultura fizyczna i sport – złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w suchym Lesie, Koło Kobiet Kreatywnych. Wnioskowana kwota 10.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).
 6. Oferta Nr 32 (zadanie II.2) – Bezpieczna Kobieta – samoobrona dla Pań – złożona przez Stowarzyszenie „Przyjazne Jutro”. Wnioskowana kwota 11.945,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
 7. Oferta Nr 34 (zadanie II.2) – Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych poprzez kulturę fizyczną – złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 12.820,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).

 

Przypominam, że zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 41/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2019 rok:

 „1. W terminie 14 dni od ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, organizacje wyłonione w konkursie zobowiązane są dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy (zaktualizowany kosztorys oraz harmonogram).

2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.”

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

 

 

Data publikacji: 28.03.2019 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 14:53
Wyświetleń: 585
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dotacje