Urząd Gminy Michałowice
12.10.2018 10:09

ZAWIADOMIENIE GK.6220.05.2018

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że 03 października 2018 r., na wniosek PDC Industrial Center 82 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych w granicach działki 593/17 w Opaczy-Kolonii, na terenie gminy Michałowice.

     W związku z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i dowody, dotyczące inwestycji.

     Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, w Regułach
(pok. 106), w dniach:

  • Poniedziałek          9:00 – 17:00
  • Wtorek-Piątek        8:00 – 16:00

     Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Sprawę prowadzi:            Wojciech Grzeniewski

Referat:                               Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tel.:                                       22 350 91 32       

Data publikacji: 12.10.2018 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2018 10:10
Wyświetleń: 154
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki