Urząd Gminy Michałowice
04.03.2020 09:28

SAiK.110.4.2020

OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM - stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej.

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

 

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  Gminy Michałowice ogłasza, że  wolnym  kierowniczym stanowiskiem urzędniczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice , Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice jest :

 

stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej.

 

                                                                                            Dyrektor

                                                                                            Iwona Radzimirska

 


SAiK-110-4/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY MICHAŁOWICE

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIKA SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko objęte naborem – kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

 1. Wymiar pracy 1 etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 5. nieposzlakowana opinia
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
 1. Wymagania dodatkowe ;
 1. preferowany 5 letni staż pracy  w ośrodku pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego
 2.  preferowane doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym lub koordynatora;
 3.  preferowany dyplom specjalizacji z organizacji pomocy społecznej;
 4. znajomość przepisów w zakresie:
 1. ustawy o pomocy społecznej,
 2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 3. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. Kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. ustawy o finansach publicznych,
 8. ustawy o samorządzie gminnymi i ustawy o pracownikach samorządowych,
 1. znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
 2. predyspozycje osobowościowe: łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, kreatywność, sumienność, wysoka kultura osobista
 3. umiejętność organizacji pracy własnej i innych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism.
 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej będzie należało:
 1. kierowanie i organizacja pracy oraz nadzór nad wykonywaniem zadań w Sekcji Pomocy Społecznej,
 2. zapewnienie właściwej realizacji zadań przez podległych pracowników;
 3. sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu pracy sekcji;
 4. uczestniczenie w wyznaczaniu celów, kierunków działań i sposobów realizacji z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej;
 5. realizacja planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na zadania realizowane  poprzez sekcję, składanie zapotrzebowani w tym obszarze;
 6. współpraca w opracowaniu i realizacji programów i strategii realizowanych z udziałem sekcji,
 7. udzielanie pracownikom wsparcia w zakresie sposobu załatwiania spraw problemowych;
 8. dokonywanie oceny  pracy  podległych pracowników, egzekwowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy, dyscypliny pracy oraz przestrzegania przez podległych pracowników etyki zawodowej  w tym zachowania zasady poufności;
 9. współpraca ze środowiskiem lokalnym, innymi jednostkami, organizacjami pomocowymi, pozostałymi komórkami Ośrodka itp.
 10. zatwierdzanie planów pomocy;
 11. kształtowanie właściwej atmosfery i relacji pracowniczych;
 12. motywowanie podległych pracowników;
 13. dbanie o bezpieczne i warunki pracy podległych pracowników;
 14. przygotowywanie projektów pism, umów, porozumień, wniosków z zakresu działań sekcji;
 15. zapewnienie wsparcia organizacyjnego dla zespołu interdyscyplinarnego;
 16. udział w pracach zespołów problemowych i zadaniowych, udział w pracach nad tworzeniem  planów jednostki i budżetu;
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:    

Miejsce pracy: Praca w budynku  Urzędu  Gminy Michałowice - Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek oraz ciągi komunikacyjne są dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, uczestnictwem w spotkaniach oraz bezpośrednim kontaktem z klientem także poza budynkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.   

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny
 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 3. Curriculum vitae;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub koordynatora i;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 8. oświadczenie, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia dokumentu „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego wg wzoru.

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-7 powoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto)

 1. miejsce i termin składania ofert

Oferty w postaci kompletu dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 6 niniejszego ogłoszenia należy składać w terminie do dnia 16.03.2020 r.  do godz. 13.30 w zamkniętych kopertach (opakowaniach) z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,05-816 Michałowice. Oferty można składać osobiście pod adresem wskazanym wyżej lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 16.03.2020 r.

 1. Zatrudnienie planowane;

Przewidywane zatrudnienie, umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu, w przypadku podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością  zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony.

 1. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione.

Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

Dyrektor GOPS

Iwona Radzimirska

 

 

 

Załączniki

Data publikacji: 04.03.2020 09:28
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2020 08:18
Wyświetleń: 235
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki