Urząd Gminy Michałowice
06.03.2020 11:58

SAiK.110.5.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi

pracownika socjalnego-2 etaty

umowa na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy,

Stanowiska objęte naborem w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

 1. Pracownik socjalny w Zespole Pracy Socjalnej i Usług
 2. Pracownik socjalny w Zespole Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Zadania wykonywane na stanowiskach:

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz innych czynności w celu ustalenia   sytuacji klienta i jego problemów w tym wywiady na wniosek uprawnionych instytucji,
 2. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin;
 3. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz społeczności lokalnej;
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 5. udzielanie informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania  problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy,
 6. opracowanie planów pomocy ,
 7. prowadzenie dokumentacji realizowanych działań ,
 8. tworzenie projektów decyzji administracyjnych ,
 9. praca w systemie TT Pomoc .

 

 1. Do naboru może przystąpić osoba z uprawnieniami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
  1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  3. dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia , nauki o rodzinie.
  4. obywatelstwo polskie
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe ;
 3. nieposzlakowana opinia
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

 

 1. Wiedza merytoryczna i umiejętności:
 1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,
 2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 3. biegła umiejętność obsługi komputera (  pakietu MS OFFICE ) i urządzeń biurowych.

 

 1. Dodatkowe umiejętności i predyspozycje:
 1. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres , kreatywność, samodzielność , sumienność,
 2. dobra komunikacja interpersonalna;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych
 5. mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B,
 6. mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  2.  list motywacyjny;
  3.  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
  4.  kopia świadectw pracy dokumentujących ewentualny dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
  5. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
  7. przedstawienie oczekiwań finansowych

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt.1-6 powoduje odrzucenie oferty.

 

IX. Zatrudnienie planowane

Od 2 maja 2020 r. w wymiarze 1 etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

X. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku  Urzędu  Gminy Michałowice - Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek oraz ciągi komunikacyjne są dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, uczestnictwem w spotkaniach oraz bezpośrednim kontaktem z klientem także poza budynkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

XI. Termin złożenia dokumentów

Oferty w postaci kompletu dokumentów określonych w pkt VIII. niniejszego Ogłoszenia należy składać w terminie do dnia 17.03.2020 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Pracownik socjalny” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 17.03.2020r.

 

IX .Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

                                                                                           

Reguły , dnia 06 marca 2020

                                                

Dyrektor GOPS    

Iwona Radzimirska

Data publikacji: 06.03.2020 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2020 11:59
Wyświetleń: 248
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki