Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.02.2023 16:57

SK.110.2.2023

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy do Placówki Wsparcia Dziennego

                                                                                                                                  Reguły 13.02.2023

SK.110.2.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY MICHAŁOWICE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko wychowawcy do  Placówki Wsparcia Dziennego

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 1. zapewnienie opieki, przygotowanie i prowadzenie zajęć dla uczestników w formule opiekuńczej i podwórkowej
 2. organizowanie pracy z grupą dzieci/młodzieży;
 3. kierowanie procesem wychowawczym dziecka;
 4. współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie, współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie;
 5. prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijających zainteresowania;
 6. współorganizowanie imprez i uroczystości;
 7. prowadzenie stosownej dokumentacji;
 8. współtworzenie i realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych
 9. zapewnienie uczestnikom właściwej opieki na czas pobytu w placówce oraz w trakcie wyjść, wyjazdów oraz organizowanych form wypoczynku,
 10. organizowanie przestrzeni i utrzymanie czystości obiektów i wykorzystywanych przestrzeni,
 11. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących prowadzonych działań, w tym przygotowanie materiałów na stronę Ośrodka
 12. bezpośrednia praca w placówkach w Michałowicach i Granicy w godzinach  14.00 – 18.00.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodzina;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  

Oraz

 1. Kandydat nie widnieje w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz jego władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
 3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 1. Dodatkowe predyspozycje:
 1. kreatywność;
 2. zainteresowania i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi;
 3.  samodzielność;
 4. umiejętności interpersonalne w tym umiejętność pracy zespołowej,
 5.  odporność na stres;
 6.  zaangażowanie;
 7.  cierpliwość;
 8. obowiązkowość i systematyczność
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 1. Curriculum vitae (życiorys)  wraz listem motywacyjnym
 2. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 4. kserokopii świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
 5. oświadczenia kandydata
  • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o zdolności do czynności prawnych;
  • potwierdzające fakt, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

oraz jego władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;

 • że  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za pracę (brutto)

Dokumenty można przesłać drogą mailową na  sekrariat|gops.michalowice.pl| |sekrariat|gops.michalowice.pl wpisując w tytule „Wychowawca” lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice lub złożyć osobiście

Kontakt w związku z treścią ogłoszenia o naborze i sposobie aplikowania Iwona Radzimirska – Dyrektorka Ośrodka tel. 22 350 91 22

 1. Dodatkowe informacje

Przewidujemy zatrudnienie dla jednej osoby  na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. (10.00-18.00) lub na czas określony w wymiarze części etatu w godzinach Praca w dni robocze  od pn. do pt. lub zgodnie z przyjętym harmonogramem jeżeli plan pracy placówki uwzględnia realizację zadań w dni wolne od nauki szkolonej. Miejsca świadczenia pracy: Michałowice ul. Raszyńska 34 (wtorki i czwartki w godz. 14.00 -18.00).), Granica ul. Czeremchy 1 (środy i piątki w godz. 14.00 -18.00 ), Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90 poniedziałki.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

 

 

Dyrektor GOPS

Iwona Radzimirska

Data publikacji: 13.02.2023 16:57
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2023 16:57
Wyświetleń: 74
Opublikował: Iwona Radzimirska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Radzimirska