Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.02.2023 16:59

SK.110.3.2023

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na stanowisko psychologa

                                                                                                                                  Reguły 13.02.2023

SK.110.3.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY MICHAŁOWICE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psychologa

 1. Do głównych zadań osoby/ osób zatrudnionej/ych na tym stanowisku będzie należało:
 1. udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej klientom ośrodka;
 2. świadczenie wsparcia  indywidualnego w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;; Dziennego Domu Senior+, Placówki Wsparcia dziennego oraz w razie konieczności w miejscu zamieszkania klienta;
 3. prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami Placówki Wsparcia Dziennego, Dziennego Domu Senior + wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji;
 4. praca z rodzicami /opiekunami PWD wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji; 
 5. przygotowywanie indywidualnych diagnoz psychologicznych;
 6. pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych rodzin objętych wsparciem psychologicznym;
 7. wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego;
 8. współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy rodzinom i osobom zgłaszającym się do OPS;
 9. udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie własnych trudności związanych z przeżywanymi sytuacjami oraz prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających się do OPS;
 10. realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy i udział w pracach grup roboczych;
 11. uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych w szczególności w obszarach wsparcia dziecka i rodzinie i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 12. uczestniczenie w procesie opracowania dokumentów strategicznych i programowych;
 13. współpraca z innymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi ośrodka;
 14. inicjowanie i realizowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom, znajdującym się w rożnych sytuacjach kryzysowych oraz współpraca z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy tych osób
 15. dokumentowanie swojej pracy.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia;
 2. posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej (mile widziane doświadczenie w pracy terapeutycznej, ukończenie bądź kontynuowanie nauki z zakresu psychoterapii, prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych czy treningu zastępowania agresji);
 3. doświadczenie zawodowe
 4. obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nie figurować w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 8. pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 1. Dodatkowe predyspozycje.
 1. Komunikatywność,
 2. Empatia,
 3. Umiejętność współpracy,
 4. Odpowiedzialność,
 5. Systematyczność,
 6. Samodzielność,
 7. Dobra organizacja pracy,
 8. Zaangażowanie.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie

 1. Curriculum vitae (życiorys)  wraz listem motywacyjnym
 2. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 4. kserokopii świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
 5. oświadczenia kandydata
  • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o zdolności do czynności prawnych;
  • potwierdzające fakt, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

oraz jego władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;

 • że  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za pracę (brutto)

Dokumenty można przesłać drogą mailową na sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl wpisując w tytule „Psycholog ” lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice lub złożyć osobiście.

Kontakt w związku z treścią ogłoszenia o naborze i sposobie aplikowania Iwona Radzimirska – Dyrektorka Ośrodka tel. 22 350 91 22

 1. Dodatkowe informacje

Przewidujemy zatrudnienie dla jednej osoby jeśli w pełnym wymiarze czasu pracy  lub kilku osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia. Praca według ustalonego harmonogramu pracy uwzględniającego godziny pracy Placówki Wsparcia Dziennego oraz dostępność do poradnictwa w godzinach popołudniowych i wieczornych.  Średnio 2 razy w tygodniu praca do godziny 18.00 i dwa razy w tygodniu praca do godziny 20.00.

Miejsca świadczenia pracy: teren Gminy Michałowice w tym: siedziba GOPS  praca w ramach grup roboczych  Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 (raz w tygodniu), PWD Michałowice ul. Raszyńska 34 (raz w tygodniu od 2 do 4 godzin ), Granica ul. Czeremchy 1 (raz w tygodniu od 2 do 4 godzin), Dzienny Dom Senior + Komorów ul. Czeremchy 1 (raz w tygodniu 2 godziny). Pozostały czas  Punkt Poradnictwa specjalistycznego i punkt Konsultacyjny Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

Dyrektor GOPS

Iwona Radzimirska

Data publikacji: 13.02.2023 16:59
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2023 13:30
Wyświetleń: 108
Opublikował: Iwona Radzimirska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki