Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.08.2023 12:05

SK.110.6.2023

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nr. SK.110.6.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej     Gminy     Michałowice     Reguły,     ul.     Aleja     Powstańców     Warszawy     1;  05-816 Michałowice

1.Stanowisko pracy: referent– 1 etat  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 14,53%.

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wymagania  formalne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Wykształcenie średnie.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.
  6. Nieposzkalowana opinia.
 2. Wymagania merytoryczne oraz umiejętności i predyspozycje, które będą / mogą być  weryfikowane podczas postępowania rekrutacyjnego:
  1. Wiedza z zakresu samorządu terytorialnego.
  2. Wiedza z zakresu świadczeń i usług realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
  3. Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Biegła znajomość obsługi komputera MS. Office (środowisko Windows, Excel).

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 1. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego w szczególności w ośrodku pomocy społecznej.
 2. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Obowiązkowość, dyspozycyjność, samodzielność.

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1.  przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej Ośrodka w systemie EZD;
  2. obsługa poczty elektronicznej w tym elektronicznej skrzynki podawczej;
  3. przekazywanie korespondencji, w tym w systemach elektronicznych do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z dekretacją;
  4. współpraca w zakresie obiegu dokumentów i korespondencji z kancelarią UG i sekretariatem Wójta;
  5. obsługa poczty wychodzącej w tym przekazywanie i nadawanie przesyłek na pocztę;
  6. przygotowanie zestawień wysłanych przesyłek według klasyfikacji budżetowej;
  7. przyjmowanie wniosków z zakresu działalności ośrodka;
  8. wprowadzanie wniosków z zakresu działu świadczeń do systemu dziedzinowego i systemów pomocniczych- rejestr GOPS;
  9. przyjmowanie rozmów przychodzących i przekierowywanie do właściwych stanowisk;
  10. obsługa osób zgłaszających się do ośrodka;
  11. udzielanie informacji na temat organizacji pracy, zakresu działalności, aktualnej oferty i zasadach przyznawania;
  12. wydawanie wniosków i w razie potrzeby udzielnie  pomocy w ich wypełnieniu;
  13. rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie informacji na wniosek uprawnionych organów na temat udzielonych form pomocy;
  14. wydawanie decyzji administracyjnych lub innych pism w ramach prowadzonych postępowań przeznaczonych do osobistego odbioru przez klienta w ośrodku;
  15. zamieszczanie informacji na stronie internetowej i BIP dotyczących zakresu merytorycznego i organizacji pracy w szczególności Działu Świadczeń I Działu Pomocy Społecznej;
  16. przygotowanie danych do sprawozdawczości z zakresu zadań stanowiska;

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
  2. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie; 
  3. curriculum vitae – życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem; ;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
  6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o zdolności do czynności prawnych. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego wg wzoru.

 

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-7, powoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto). 

 

 1. Zatrudnienie planowane

Przewidywane zatrudnienie, umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością  zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony. 

Miejsce pracy: Praca w budynku dostosowanym  do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych. Stanowisko pracy: Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną, oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynków. 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” do dnia 28 sierpnia 2023 r. godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regułach, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gops.michalowice.pl);
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ośrodku.

 

 9. Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail:iodo.gops@michalowice.pl                                                                             

Reguły, 17 sierpnia 2023  r.                                                                                

Dyrektor GOPS

                                                                                                            Iwona Radzimirska

                                                                                                                          

                   

Załączniki

Data publikacji: 17.08.2023 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2023 12:05
Wyświetleń: 281
Opublikował: Iwona Radzimirska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Radzimirska