Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.11.2022 15:08

SKO.110.16.2022

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor /Inspektor / St.Inspektor W Dziale Świadczeń
Wymiar pracy 1 etat.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor /Inspektor / St.Inspektor W Dziale Świadczeń

Wymiar pracy 1 etat.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)1 , 1 w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)
 2. wykształcenie wyższe ;
 3. znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 4. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 5. znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 7. znajomość ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 9. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 10. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowania o ww.
  świadczenia;
 11. znajomość ustawy  kodeks postępowania administracyjnego;
 12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 13. nieposzlakowana opinia;
 14. bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność  obsługi urządzeń biurowych;
 15. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 16. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. mile widziane doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przy obsłudze Świadczeń Rodzinnych.
 2. umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność i samodzielność.
 4. umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 5. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;
 6. umiejętność analitycznego myślenia;
 7. umiejętność rozwiązywania problemów;
 8. odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność i odpowiedzialność;
 9. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;
 10. umiejętność planowania pracy;
 11. gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 12. umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesantów;

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. Przyjmowanie wniosków z zakresu działu;
  2. Prowadzenie postępowań z zakresu: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatku energetycznego ;
  3. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
  4. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń gminnych „Rodzina 3 plus;
  5. Kompletowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
  6. Wprowadzanie danych do systemów dziedzinowych i systemów pomocniczych;
  7. Prowadzenie wymaganych rejestrów;
  8. Przekazywanie przesyłek na pocztę;
  9. Przygotowanie zestawień wysłanych listów według klasyfikacji budżetowej ;
  10. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu prowadzonych spraw oraz z zakresu pomocy społecznej;
  11. Przygotowanie list wypłat świadczeń pomocy społecznej;
  12. Prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień z zakresu pomocy społecznej;
  13. Rejestrowanie wpłat odpłatności za udzielane świadczenia i zwrotów przyznanych świadczeń;
  14. Tworzenie harmonogramów wypłat świadczeń pomocy społecznej i ich przedłużanie;
  15. Pełnienie stałego zastępstwa z zakresu obsługi świadczeń z pomocy społecznej oraz przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie przesyłek wpływających oraz obsługi poczty elektronicznej w tym e-puap oraz rozmów przychodzących;
  16. Obsługa poczty wychodzącej działu;
  17. Inne czynności wynikające z pełnionych zastępstw oraz zlecone przez przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 3. curriculum vitae (życiorys);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o zdolności do czynności prawnych. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego wg wzoru.

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-7, powoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).

 

 1. Zatrudnienie planowane

 Od miesiąca stycznia 2023 r.  w wymiarze 1 etatu, umowa o pracę na czas określony, lub na czas nieokreślony.

 

 1. Warunki pracy:
 1. usytuowanie stanowiska pracy: na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami i z windą,
 2. praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną,
 3. stanowisko wymagające kontaktowania się z innymi stanowiskami.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora/ inspektora/st. Inspektora w Dziale Świadczeń ‘’ do dnia 05 grudnia 2022 r., godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

 

 1. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

Dyrektor GOPS
Iwona Radzimirska

Data publikacji: 23.11.2022 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022 15:08
Wyświetleń: 34
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki