Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.12.2021 11:34

KA.2110.27.2021

Urząd Gminy Michałowice

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. inwestycji

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. staż pracy co najmniej 3 lata, 
 2. wykształcenie wyższe, preferowane o profilu budowlanym lub architektonicznym,
 3. znajomość, ustawy Prawo budowlane, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, KPA oraz rozporządzeń wydanych do ww ustaw,
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji publicznej,
 2. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
 3. posiadanie prawa jazdy kat. B i samochodu z możliwością wykorzystania do celów służbowych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. bardzo dobra obsługa komputera,
 6. dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość,
 7. wskazana inicjatywa, samodzielne działanie, dyspozycyjność,
 1. Warunki pracy:
 1. usytuowanie stanowiska pracy: na drugim piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami i z windą,
 2. praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną,
 3. stanowisko wymagające kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi i innymi stanowiskami,
 4. stanowisko wymagające wyjazdów w teren.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, remontów oraz bieżącą konserwacją obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu przy tych obiektach, ujętych w  planie rocznym oraz w  wieloletnich programach inwestycyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych, w tym:
 1. przygotowywanie dokumentacyjne do realizacji zadań,
 2. przygotowanie umów i aneksów na usługi projektowe oraz roboty budowlane,
 3. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów,
 4. opiniowanie projektów pod względem ich prawidłowości wykonania oraz weryfikacja kosztów wykonania,
 5. przygotowywanie  dokumentów  merytorycznych  niezbędnych  do przeprowadzenia procedur na udzielenie zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 6. sprawowanie  nadzoru nad  przebiegiem  realizacji inwestycji, opracowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych,
 7. uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych wraz z potwierdzeniem rzeczowo – finansowego wykonania robót, przekazanie wykonanych robót dokumentem PT i OT.
 8. odbiór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 10. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,
 11. ustalanie branżowego nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  inwestycji  przez  osoby  w  tym  zakresie  uprawnione i nadzór nad ich pracą.
 1. przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie działania Referatu,
 2. prowadzenie na bieżąco ewidencji opracowanych dokumentacji projektowych oraz wykonanych robót budowlanych związanych z obiektami kubaturowymi wraz z zagospodarowaniem przy nich,
 3. załatwianie spraw indywidualnych zgodnie z KPA, obsługa interesantów,
 4. uczestniczenie w przygotowaniu dokumentów merytorycznych związanych z aplikacją i realizacją projektów z funduszy strukturalnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (świadectwa pracy),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oryginał kwestionariusza osobowego,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zmianami).
 1. Inne

 Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).

 1. Dodatkowe informacje:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Michałowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 2. „Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Wójta Gminy. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 14 stycznia 2022 r. w siedzibie urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji”.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Data publikacji: 27.12.2021 11:34
Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2021 11:34
Wyświetleń: 242
Autor: Dorota Chalimoniuk
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki