Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.03.2019 08:57

KA.2110.7.2019

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie o profilu: ochrona środowiska lub inżynieria środowiska, średnie i minimum 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe i nie wymagany staż pracy,
2) znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4) znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
2) znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
3) dobra obsługa komputera MS Office,
4) zaangażowanie w wykonywaną pracę, rzetelność, obowiązkowość i dokładność,
5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
6) prawo jazdy kat. B,
7) posiadanie samochodu z możliwością wykorzystania do celów służbowych.
3. Warunki pracy:
1) usytuowanie stanowiska pracy: na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami i z windą,
2) praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną,
3) stanowisko wymagające kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi i innymi stanowiskami,
4) stanowisko wymagające wyjazdów w teren.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przeprowadzania procedur zamówień publicznych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
2) nadzór nad przebiegiem realizacji zleconych usług i robót, udział w odbiorach, ewidencjonowanie poniesionych wydatków dla poszczególnych zadań ujętych w planie budżetu, sprawdzanie dokumentacji powykonawczej, weryfikacja poniesionych kosztów,
3) przygotowanie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) kontrola i nadzór nad odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
6) kontrola podmiotów wpisanych do Rejestru,
7) wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
8) weryfikacja sprawozdań, oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z zakresu ustawy o utrzymani czystości porządku w gminach,
9) prowadzenie spraw w zakresie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
10) inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
11) prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych zgodnie z przepisami wewnętrznymi zarządzonymi przez Wójta Gminy,
12) załatwianie bieżącej korespondencji z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach,
13) rejestrowanie stanów awarii, zagrożeń, zanieczyszczeń, spostrzeżeń podczas wyjazdów służbowych po terenie gminy i przekazywanie ich właściwemu pracownikowi merytorycznemu,
14) wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Kierownika Referatu na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, Statucie i Regulaminach wewnętrznych Gminy.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
3) dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (świadectwa pracy),
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia studiów wyższych),
5) dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oryginał kwestionariusza osobowego,
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
6. Inne
Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).
7. Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Michałowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 20 marca 2019 r. w siedzibie urzędu, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska”.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Załączniki

Data publikacji: 07.03.2019 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019 09:00
Wyświetleń: 692
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski