Urząd Gminy Michałowice
21.09.2021 13:16

KA.2110.18.2021

Urząd Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji

Urząd Gminy Michałowice

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. inwestycji

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe o profilu budowlanym lub architektonicznym,
 2. staż pracy co najmniej 3 lata,
 3. znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, , o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wydanych do tych ustaw .
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji publicznej,
 2. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
 3. prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu z możliwością wykorzystania do celów służbowych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. bardzo dobra obsługa komputera,
 6. dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość,
 7. wskazana inicjatywa, umiejętność samodzielnego działania, dyspozycyjność.
 1. Warunki pracy:
 1. usytuowanie stanowiska pracy: na drugim piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami i z windą,
 2. praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną,
 3. stanowisko wymagające kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi i innymi stanowiskami,
 4. stanowisko wymagające wyjazdów w teren.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, remontów oraz bieżącą konserwacją obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu przy tych obiektach, ujętych w  planie rocznym oraz w  wieloletnich programach inwestycyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych, w tym:
 1. przygotowywanie dokumentacyjne do realizacji zadań,
 2. przygotowywanie umów i aneksów na usługi projektowe oraz roboty budowlane,
 3. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji umów,
 4. opiniowanie projektów pod względem ich prawidłowości wykonania oraz weryfikacja kosztów wykonania,
 5. przygotowywanie  dokumentów  merytorycznych  niezbędnych  do przeprowadzenia procedur na udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 6. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji, opracowywanie harmonogramów rzeczowo - finansowych,
 7. uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych wraz z potwierdzeniem rzeczowo – finansowego wykonania robót, przekazywanie wykonanych robót dokumentem PT i OT.
 8. odbiór i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 10. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,
 11. ustalanie branżowego nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  inwestycji  przez  osoby  w  tym  zakresie  uprawnione i nadzór nad ich pracą,
 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie działania referatu,
 2. prowadzenie na bieżąco ewidencji opracowanych dokumentacji projektowych oraz wykonanych robót budowlanych związanych z obiektami kubaturowymi wraz z zagospodarowaniem przy nich,
 3. załatwianie spraw indywidualnych zgodnie z KPA, obsługa interesantów,
 4. uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów merytorycznych związanych z aplikacją i realizacją projektów z funduszy strukturalnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (świadectwa pracy),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oryginał kwestionariusza osobowego,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 1. Inne

 Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).

 1. Dodatkowe informacje:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Michałowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 2. „Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Wójta Gminy. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 07 października 2021 r. w siedzibie urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji”.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Data publikacji: 21.09.2021 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 13:16
Wyświetleń: 276
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki